Άδεια ειδικού σκοπού

Τι ισχύει από 1-6-2020 για την αναστολή εργασίας και την αποζημίωση ειδικού σκοπού;

Η αναστολή εργασίας και η αποζημίωση ειδικού σκοπού παραμένουν σε ισχύ για τους εργαζόμενους στην εστίαση έως και τον Ιούνιο 2020, ενώ για τους εργαζόμενους στον τουρισμό, τις μεταφορές, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό έως και τον Ιούλιο 2020.

Ποιοι δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού;

Οι γονείς εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Ως γονείς εργαζόμενοι νοούνται οι γονείς παιδιών:

1) Που είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

2) Που φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης

3) Που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ανεξαρτήτων ορίου ηλικίας παιδιών

4) Με αναπηρία, τα οποία ανεξαρτήτως της ηλικίας τους είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία

Ποια είναι η διάρκεια της άδειας ειδικού σκοπού;

Για όσο διάστημα παραμένουν κλειστές οι δομές εκπαίδευσης, υπάρχει το δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού. Η διάρκειά της είναι κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος κάνει χρήση μίας (1) ημέρας από την κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού.

Μπορούν να λάβουν την άδεια ειδικού σκοπού και οι δύο γονείς εφόσον είναι μισθωτοί;

Όχι, σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση προς τους εργοδότες τους, γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της ανωτέρω άδειας ή σε περίπτωση που επιθυμούν να την μοιραστούν, τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν

Μπορεί να λάβει την άδεια ειδικού σκοπού εργαζόμενος γονέας όταν είναι ο μόνος στο σπίτι που εργάζεται;

Όχι, εκτός αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης γονέων;

Σε αυτή την περίπτωση, την άδεια ειδικού σκοπού λαμβάνει ο γονέας ο οποίος έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός αν συμφωνήσουν διαφορετικά με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση

Υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις για την άδεια ειδικού σκοπού