Έκτακτη οικονομική ενίσχυση

Φ.Ε.Κ Α 68 20-3-2020

Είμαι μισθωτός του τουριστικού-επισιτιστικού κλάδου. Δικαιούμαι το επίδομα των 800 ευρώ;

Διευρύνονται οι δικαιούχοι των μέτρων στήριξης εργαζομένων που πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, σε ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες είτε λόγω της φύσεως του επαγγέλματος, ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις. Στο πεδίο εφαρμογής της εμπίπτουν:

- Οι μισθωτοί του τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.

- Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μελών μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

- Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης, είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει.

Ποιοι είναι δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με τα μέτρα που λήφθηκαν για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας;

Δικαιούχοι της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης λόγω των μέτρων που λήφθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού και την στήριξη της κοινωνίας και επιχειρηματικότητας είναι:

1. Εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής

2. Εργαζόμενοι που έχει λυθεί η σύμβαση εργασίας τους σε επιχειρήσεις όπου έγινε απαγόρευση της λειτουργίας από 1/3/2020 έως 20/3/2020 είτε με καταγγελία σύμβασης είτε με οικειοθελή αποχώρηση

3. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε επιχειρήσεις που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ως κλάδοι πληττόμενοι