Καταγγελίες συμβάσεων

Πότε θεωρείται άκυρη η καταγγελία σύμβασης;

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικούς δραστηριότητας κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση

πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ορίζεται η 18 Μαρτίου 2020.