Καταβολή μισθώματος

Τι προβλέπεται για τη μείωση του μισθώματος κύριας κατοικίας;

Σε περίπτωση που μισθωτής κύριας κατοικίας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, αυτός απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020

Τι ισχύει από 1-6-2020 για τη μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας;

Για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις εστίασης γίνεται μείωση μισθώματος κύριας κατοικίας 40% μέχρι και τον Ιούνιο 2020, ενώ για εργαζομένους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, τις μεταφορές, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό μέχρι και τον Αύγουστο 2020.